gym

Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i    Rady    2016/679    z    dnia    27    kwietnia    2016    r.    w    sprawie    ochrony    osób    fizycznych    w    związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119,4.5.2016, p. 1–88) uprzejmie  Państwa  informujemy, że realizacja  umów,  które  z  Państwem  zawarliśmy wiąże  się  z  koniecznością  przetworzenia państwa danych osobowych.

Bez wykorzystania państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umów nie było i nie będzie możliwe. Aby więc zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania państwa danych osobowych uprzejmie informujemy:

1.administratorem państwa danych osobowych jest ALKONDA Sp. z o.o.:  info@alkonda.com.pl,adres do korespondencji: ul. Modlińska 15, 05-870 Błonie.

2.administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazali i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umów z Państwem zawieranych.

3.państwa dane osobowe, w związku z zawarciem i wykonywaniem umów,nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu).

4.państwa dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

5. Żaden inny podmiot nie ma dostępu do przekazanych przez Państwa danych.

6. ALKONDA Sp. z o.o. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza, prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną i pod warunkiem, że takie przeniesienie będzie technicznie możliwe oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jakie kategorie państwa danych przetwarzamy?

1.dane kontaktowe: Imię, Nazwisko, adres email;

2.dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług siłowni Gym-Slim w Błoniu (np. o usługach, z których korzystali Państwo wcześniej).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z ALKONDA, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można     wyrazić     zarówno     wszystkie     zgody     lub     niektóre     z     nich,     jak     i     nie     wyrazić     żadnej. W    każdej    chwili    mogą    Państwo    cofnąć    każdą    zgodę    udzieloną ALKONDA Sp. z o.o. w    związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na  wskazane  powyżej  dane  kontaktowe.  Wolę  cofnięcia  zgody  można  wyrazić  w  dowolny  sposób,  jedynym  warunkiem  jest,  aby  dotarła ona  do  naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez ALKONDA jest legalne.

6.mają Państwo prawo do:

−dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),

−sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),

−żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),

−ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),

−przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),

−wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),

−wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) GIODO.